Kentaro Kanyomozi

Profile Photo Small

Ombudsman Specialist

 

Tel:  +1 646-781-4083; Email:  Kentaro.kanyomozi@fpombudsman.org